IAVP Office Bearers


Indian Association of Veterinary Pathologists

New Executive  Committee of IAVP-2016-19


President

Dr  R. Somvanshi, Izatnagar

Zonal Secretary

North: Dr R.P. Gupta, Hisar

West: Dr D.V. Joshi, SK Nagar

East: Dr S. K. Panda, Bhubaneshwar

North-East: Dr Damodar singh, Selesih

Central: Dr K. Rajukumar, Bhopal

South: Dr V. Rama Devi, Gannavaram

Vice President(s)

Dr N. K. Sood, Ludhiana

Dr R.C. Ghosh, Durg

Secretary General

Dr K.P. Singh, Izatnagar


Joint Secretary

Dr M. Sahoo, Izatnagar

Treasurer

Dr  Rajendra Singh, Izatnagar

Executive Members

Dr C. Balachandran, Chennai

Dr B.N. Tripathi, Hisar

Dr Arvind  D. Ingle, Mumbai

Dr  N.C. Patra, Kolkata

Dr B.S. Sandhu, Ludhiana

Dr P. Krishnamoorthy, Bengaluru

Chief Editor

Dr R.V.S. Pawaiya, Makhdoom


Editor

Dr A Anand Kumar, Protadur

Managing Editor

Dr Vidya Singh, Izatnagar

Web Manager

Dr N. V. Kurkure, Nagpur